Derde graad ASO

Derde graad Wetenschappen

De vakken chemie, fysica en biologie treden op de voorgrond. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan.

Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Derde graad Wetenschappen - Wiskunde

In de studierichting wetenschappen-wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening.

Derde graad Wetenschappen - Moderne talen

In de richting wetenschappen-moderne talen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. De accenten liggen op het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Derde graad Economie

De economie wordt abstract benaderd waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de sociale of algemene economie. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, internationale handel en personeelsbeleid.

De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.
In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

Derde graad Economie - Wiskunde

In de richting economie-wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening.

Derde graad Economie - Moderne talen

In de studierichting economie-moderne talen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. De accenten liggen op het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Derde graad Humane wetenschappen

Binnen het vak cultuurwetenschappen bestudeer je:

 • het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving;
 • de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen;
 • verschillende mens- en wereldbeelden;
 • de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving;
 • kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving en
 • de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.

Binnen het vak gedragswetenschappen bestudeer je:

 • verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort;
 • de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden;
 • de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen;
 • de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving;
 • het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid;
 • de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.