Derde graad ASO

Humane wetenschappen:

Cultuurwetenschappen

Binnen dit vak bestudeer je:

 • het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving;
 • de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie;
 • opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen;
 • verschillende mens- en wereldbeelden;
 • de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving;
 • kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving;
 • de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.

Gedragswetenschappen

Binnen dit vak bestudeer je:

 • verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort;
 • de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden;
 • de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen;
 • de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving;
 • het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties;
 • de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

Basisvorming

Aantal lestijden

21

Levensbeschouwelijk vlak

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Wiskunde

3

Specifiek gedeelte:

7

Cultuurwetenschappen

3

4

Gedragswetenschappen

4

3

Complementair gedeelte*

*Keuze uit vakken van het specifieke gedeelte van een andere opleiding.

4

Economie-wiskunde / Economie-moderne talen:

De economie wordt abstract benaderd waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de sociale of algemene economie. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.

Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid…

In de richting economie-moderne talen neemt de studie van de moderne taleneen belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

In de studierichting economie-wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening.

Economie - wiskunde

Basisvorming

Aantal lestijden

22

Levensbeschouwelijk vlak

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Wiskunde

3

Biologie

1

Chemie

1

Fysica

1

Specifiek gedeelte:

8

Wiskunde

3

Economie

4

Complementair gedeelte*

*Keuze uit vakken van het specifieke gedeelte van een andere opleiding.

2

Economie - moderne talen

Basisvorming

Aantal lestijden

21

Levensbeschouwelijk vlak

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Wiskunde

3

Specifiek gedeelte:

8

Engels

1

Frans

1

Spaans

2

Economie

4

Complementair gedeelte*

*Keuze uit vakken van het specifieke gedeelte van een andere opleiding.

3

Wetenschappen:

De vakken chemie, fysica en biologie treden op de voorgrond.

Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan.

Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken.

Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal. In de studierichting wetenschappen-wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening. In de richting wetenschappen-moderne talen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Basisvorming

Aantal lestijden

22

Levensbeschouwelijk vlak

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Wiskunde

3

Biologie

1

Chemie

1

Fysica

1

Specifiek gedeelte:

7

Aardrijkskunde

1 / 0

Biologie

0 / 1

Chemie

1

Fysica

1

Wiskunde

4

Complementair gedeelte*

*Keuze uit vakken van het specifieke gedeelte van een andere opleiding.

2